Egzamin Teoretyczny

Egzamin Teoretyczny w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego (WORD) – obowiązujący od 19.01.2013 r.

Celem Egzaminu Teoretycznego jest sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania, czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

Termin egzaminu ustala się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) za pomocą przyznanego w Wydziale Komunikacji numeru identyfikacyjnego Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Otrzymujemy wówczas wydruk, w którym zapisane są dane personalne, data i godzina egzaminu, kategoria o którą się ubiegamy oraz grupa w której będziemy zdawać egzamin.

Przebieg Egzaminu Teoretycznego na Prawo Jazdy kategorii „B”:

ZORD Szczecinek – Sala egzaminacyjna

 • Na egzamin osoba zdająca zgłasza się w poczekalni WORD we wcześniej ustalonym terminie. Musi mieć przy sobie dowód osobisty umożliwiający identyfikację osoby, a w przypadku obcokrajowca paszport i kartę pobytu.
 • Każdy zdający zajmuje stanowisko z numerem odpowiadającym jego numerowi na liście (lista wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w ZORD).
 • Po uruchomieniu programu należy zapoznać się z obsługą programu egzaminacyjnego przedstawioną na kolejnych stronach ekranu.

Egzamin Teoretyczny to zestaw 32 losowo wybranych pytań, które podzielone są na dwie kategorie: podstawową i specjalistyczną. Pytaniom zostały przydzielone „wagi” czyli punktacje w zależności od ważności pytania.

1. Część podstawowa to pierwsze 20 pytań dotyczących wiedzy ogólnej na którą składa się:
10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 3 pkt);
6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 2 pkt);
4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (waga 1 pkt).

2. Część specjalistyczna to kolejne 12 pytań dotyczących wiedzy specjalistycznej na którą składa się:
6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 3 pkt);
4 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 2 pkt);
2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (waga 1 pkt).

 • Egzamin polega na wskazaniu (poprzez wciśnięcie na klawiaturze) w czasie rzeczywistym prawidłowej odpowiedzi na wybrane losowo, przez system teleinformatyczny komputera pytania.
 • Jest to test jednokrotnego wyboru, prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna.
 • Test składa się z 32 pytań. Na każde z pierwszych 20 pytań odpowiadamy, poprzez naciśnięcie przycisków „TAK” lub „NIE”. Natomiast na pytania od 21 do 32 wybieramy i zaznaczamy jedną odpowiedź, spośród trzech zaproponowanych i oznaczonych literami A, B, C.
 • Przejście do kolejnego pytania (okna) dokonywane jest samoczynnie po upływie czasu przeznaczonego na pytanie i odpowiedź lub poprzez wciśnięcie przycisku „START” lub „Zatwierdź”. Nie ma możliwości powrotu do pytania poprzedniego.
 • Łącznie należy udzielić odpowiedzi na 32 pytania w czasie 25 minut.
 • Na każde z pierwszych 20 pytań przewidziano po 20 sekund czasu na zapoznanie się z pytaniem i 15 sekund na udzielenie odpowiedzi „TAK” lub „NIE”. W bloku pytań od 21 do 32 na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi A, B lub C, przewidziano po 50 sekund.
 • Poziom trudności zadań oceniany jest w skali od 1 do 3 punktów. Łącznie, za prawidłowe odpowiedzi można uzyskać 74 punkty. Minimalna ilość punktów, konieczna do zaliczenia egzaminu, wynosi 68.
 • Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie, komputer dokonuje analizy udzielonych przez kandydata odpowiedzi i na ekranie monitora ukazuje się informacja o ilości zdobytych punktów oraz końcowym wyniku egzaminu (pozytywnym lub negatywnym).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z tej części egzaminu, przechodzimy do następnego etapu, czyli Egzaminu Praktycznego.

Uwaga! Od 24.08.2014 roku uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego ważne jest bezterminowo (wcześniej było to 6 miesięcy).

Film instruktażowy obsługi testów na Państwowym Egzaminie Teoretycznym, które dostępne są na egzaminie w Szczecinku (w systemie PWPW od 20.05.2013 r.):

 


Zasady przeprowadzania egzaminu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.  (Dz. U. 217 z 2005 r., poz. 1834)