Znaki ostrzegawcze

Postanowienia ogólne:
1. Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

2. Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach.

3. Przepisu w punkcie 2 nie stosuje się do znaku A-7, który umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach.

4. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego.

5. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 m; umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.

6. Znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetlnych, na których symbole barwy białej znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w postaci tarcz z czarnymi symbolami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do symboli i napisów na tabliczkach pod znakami.

Symbol / Wygląd Nazwa / Opis
A-1
„niebezpieczny zakręt w prawo”
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w prawo.
A-2
„niebezpieczny zakręt w lewo”
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w lewo.
A-3
„niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo”
Ostrzega o zbliżaniu się do dwóch następujących po sobie niebezpiecznych zakrętów. Pierwszy zakręt jest w prawo, natomiast drugi może być zarówno w prawo, jak i w lewo. Jeżeli bezpośrednio po sobie występują więcej niż dwa zakręty, to ich ilość jest podana na tabliczce (T-4) pod znakiem. Przy dużej liczbie występujących po sobie zakrętów stosuje się tabliczkę (T-2) z informacją na jakim odcinku drogi one występują. Koniec takiego odcinka oznaczony jest znakiem z tabliczką (T-3) „Koniec”.
A-4
„niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo”
Ostrzega o zbliżaniu się do dwóch następujących po sobie niebezpiecznych zakrętów. Pierwszy zakręt jest w lewo, natomiast drugi może być zarówno w prawo, jak i w lewo. Jeżeli bezpośrednio po sobie występują więcej niż dwa zakręty, to ich ilość jest podana na tabliczce (T-4) pod znakiem. Przy dużej liczbie występujących po sobie zakrętów stosuje się tabliczkę (T-2) z informacją na jakim odcinku drogi one występują. Koniec takiego odcinka oznaczony jest znakiem z tabliczką (T-3) „Koniec”.
A-5
„skrzyżowanie dróg”
Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym drogi są równorzędne pod względem pierwszeństwa przejazdu. Na takim skrzyżowaniu pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony.
A-6a
„skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach”
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach drogi z pierwszeństwem przejazdu (na której znak ten jest ustawiony).
A-6b
„skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie”
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony drogi z pierwszeństwem przejazdu.
A-6c
„skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie”
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony drogi z pierwszeństwem przejazdu.
A-6d
„wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony”
Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym droga jednokierunkowa podporządkowana łączy się z prawej strony z drogą mającą pierwszeństwo przejazdu (na której jest umieszczony ten znak).
A-6e
„wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony”
Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym droga jednokierunkowa podporządkowana łączy się z lewej strony z drogą mającą pierwszeństwo przejazdu (na której jest umieszczony ten znak).
A-7
„ustąp pierwszeństwa”
Znak ten ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym z drogą z pierwszeństwem przejazdu krzyżuje się lub łączy droga podporządkowana (na której jest umieszczony znak). Kierujący pojazdem, widząc taki znak, musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym po drodze z pierwszeństwem przejazdu. Jeżeli droga z pierwszeństwem przejazdu nie przebiega prosto przez skrzyżowanie, to pod znakiem znajduje się tabliczka (T-6c) ukazująca przebieg tej drogi przez skrzyżowanie.
A-8
„skrzyżowanie o ruchu okrężnym”
Ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym ruch odbywa się dookoła wysepki w kierunku wskazanym przez strzałki na znaku.
A-9
„przejazd kolejowy z zaporami”
Ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego wyposażonego w zapory lub półzapory. Jako uzupełnienie tego znaku stosuje się: słupki wskaźnikowe (G-1a, G-1b, G-1c), sieć pod napięciem (G-2), krzyż św. Andrzeja przed przejazdem jednotorowym (G-3), krzyż św. Andrzeja przed przejazdem wielotorowym (G-4).
A-10
„przejazd kolejowy bez zapór”
Ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego bez zapór lub półzapór. Jako uzupełnienie tego znaku stosuje się: słupki wskaźnikowe (G-1a, G-1b, G-1c), sieć pod napięciem (G-2), krzyż św. Andrzeja przed przejazdem jednotorowym (G-3), krzyż św. Andrzeja przed przejazdem wielotorowym (G-4).
A-11
„nierówna droga”
Ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni.
A-11a
„próg zwalniający”
Ostrzega o występowaniu na drodze „progu”, który ma na celu spowolnienie jazdy pojazdów w ruchu. Znak ten jest używany na obszarze zabudowanym.
A-12a
„zwężenie jezdni – dwustronne”
Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z obu stron.
A-12b
„zwężenie jezdni – prawostronne”
Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z prawej strony.
A-12c
„zwężenie jezdni – lewostronne”
Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z lewej strony.
A-13
„ruchomy most”
Ostrzega o zbliżaniu się do wjazdu na most zwodzony.
A-14
„roboty na drodze”
Ostrzega o miejscu, w którym wykonywane są roboty drogowe. Należy zachować szczególną ostrożność i uważać na osoby i maszyny pracujące na drodze.
A-15
„śliska jezdnia”
Znak ten ostrzega o śliskości jezdni spowodowanej przyczynami technicznymi.
Uwaga! Znak ten nie ostrzega przed śliskością jezdni spowodowaną warunkami atmosferycznymi, takimi jak np. gołoledź.
A-16
„przejście dla pieszych”
Ostrzega o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych.
A-17
„dzieci”
Ostrzega o miejscu na drodze często uczęszczanym przez dzieci. Znak ten ustawiany jest w sąsiedztwie szkół, przedszkoli itp. Kierujący pojazdem, widząc ten znak, powinien zachować szczególną ostrożność.
A-18a
„zwierzęta gospodarskie”
Ostrzega o możliwości pojawienia się na drodze zwierząt hodowlanych poprzez ich przepęd wzdłuż lub w poprzek drogi. Znak ten ustawiany jest na odcinkach dróg położonych w sąsiedztwie ośrodków hodowlanych, pastwisk itp.
A-18b
„zwierzęta dzikie”
Znak ten ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dziko żyjących w lasach często przekraczających drogę. Znak taki ustawia się np. przy wjeździe do lasu o dużej ilości zwierzyny lub w miejscu przecięcia przez drogę dojścia do wodopoju itp.
A-19
„boczny wiatr”
Znak ten ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne podmuchy wiatru wiejącego z boku.
A-20
„odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym”
Znak ten ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy. Znak ten stosuje się np. gdy część jezdni dla ruchu przeciwnego została zamknięta z powodu robót drogowych i ruch przeciwny został skierowany po części bieżącej jezdni.
A-21
„tramwaj”
Ostrzega o niebezpiecznym przejeździe przez torowisko tramwajowe.
A-22
„niebezpieczny zjazd”
Znak ten ostrzega o niebezpiecznym spadku drogi. Znak taki może być oznaczony dodatkową tabliczką (T-9), która wskazuje rzeczywisty spadek drogi. Kierujący pojazdem nie może dopuścić, aby pojazd rozwinął nadmierną szybkość, gdyż na późniejsze zatrzymanie go będzie potrzeba większej drogi hamowania, niż na drodze płaskiej.
A-23
„stromy podjazd”
Znak ten ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Znak taki może być oznaczony dodatkową tabliczką (T-9), która wskazuje rzeczywiste wzniesienie drogi. Kierujący pojazdem (zwłaszcza ciężarowym) powinien zredukować bieg na taki, na którym uda mu się pokonać cały podjazd.
A-24
„rowerzyści”
Ostrzega o miejscu, w którym przez drogę mogą przejeżdżać rowerzyści. Znak ten stosuje się np. w miejscach, gdzie droga rowerowa krzyżuje się lub łączy z jezdnią.
A-25
„spadające odłamki skalne”
Ostrzega o możliwości spadania na jezdnię odłamków skalnych i ich ewentualnej „obecności” na drodze.
A-26
„lotnisko”
Znak ten ustawiany jest w pobliżu lotnisk. Ostrzega on przed możliwością przelatywania samolotów na niewielkiej wysokości ponad jezdnią. Kierujący pojazdem, poruszając się w pobliżu pojazdów zaprzęgowych powinni zastosować środki szczególnej ostrożności, biorąc pod uwagę możliwość spłoszenia się koni.
A-27
„nabrzeże lub brzeg rzeki”
Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do bulwaru położonego nad morzem lub wzdłuż brzegu rzeki.
A-28
„sypki żwir”
Ostrzega o odcinku drogi pokrytym żwirem, który podczas jazdy może wystrzeliwać spod kół pojazdu. Należy więc ograniczyć prędkość pojazdu, aby bezpiecznie pokonać dany odcinek drogi
A-29
„sygnały świetlne”
Ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym ruch drogowy jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej, która może nie być widoczna zawczasu.
A-30
„inne niebezpieczeństwo”
Znak ten ostrzega o zbliżaniu się do innego niebezpieczeństwa, nieokreślonego innymi znakami drogowymi. Pod znakiem mogą być umieszczane odpowiednie tabliczki dodatkowe, precyzujące niebezpieczeństwo za pomocą napisu lub symbolu.
A-31
„niebezpieczne pobocze”
Ostrzega o niebezpiecznym (miękkim lub obniżonym) poboczu. W przypadku konieczności ostrzeżenia o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi, stosuje osię znak z odwróconym symbolem.
A-32
„oszronienie jezdni”
Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.
A-33
„zator drogowy”
Ostrzega o miejscu, w którym często występują sytuacje zablokowania ruchu.
A-34
„wypadek drogowy”
Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie w ruchu pojazdów.

Uwaga! Zapisując się na kurs przez internet otrzymujesz
dodatkową GODZINĘ jazdy przed egzaminem GRATIS!

zapisz_sie

Polub nas na Facebooku…

...i odbierz zniżkę 50zł na dowolny kurs! Sprawdź szegóły ;)

Najwyższa skuteczność!

Uczymy na najlepszych matriałach od:

SuperPrawoJazdy.pl
grupaimage.eu
zdamyto.com

Dzięki czemu gwarantujemy:

Sprawdź status prawka

Pogoda

Licznik odwiedzin

Aktualnie: 1
Dzisiaj: 22
W tym tygodniu: 369
W sumie (od 02.01.2013): 315706