Znaki zakazu

Postanowienia ogólne:
1. Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2. Zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

3. Znak zakazu umieszczony pod znakiem wjazdu do miejscowości (E-17a) oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

4. Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-42 oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 lub E-18a, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

5. Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka:
T-20 – wskazuje długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje,
T-21 – wskazuje odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.

6. Umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.

7. Umieszczone na jednej tarczy dwa (B-3b) lub trzy (B-3c) symbole zbiorcze, które znajdują się na znakach od B-3 do B-14 mają takie samo znaczenie jak symbole na znakach pojedyńczych.

8. Kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne może nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-5, B-6 i B-7 podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.

9.Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.

Symbol / Wygląd Nazwa / Opis
B-1
„zakaz ruchu w obu kierunkach”
Znak ten oznacza, że droga, na której jest on ustawiony jest zamknięta dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowiązuje tylko w określonych godzinach, są one podane na tarczy znaku.
B-2
„zakaz wjazdu”
Oznacza zakaz wjazdu na drogę lub jezdnię jednokierunkową od strony jego umieszczenia. W szczególnych przypadkach znak ten może oznaczać zakaz wjazdu na drogę dwukierunkową.
B-3
„zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
Znak ten zabrania wjazdu na drogę pojazdami silnikowymi z wyjątkiem motocykli jednośladowych.
B-3a
„zakaz wjazdu autobusów”
Znak ten zabrania wjazdu autobusów.
B-4
„zakaz wjazdu motocykli”
Oznacza zakaz wjazdu na drogę wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).
B-5
„zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”
Znak ten zabrania wjazdu na drogę:
– samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczających 3,5 tony,
– ciągników siodłowych,
– ciągników rolniczych,
– pojazdów wolnobieżnych,
– pojazdów specjalnych oraz używanych do celów specjalnych o masie przekraczającej 3,5 tony, chyba że znak określa większą masę pojazdu.
Jeżeli na znaku określona jest masa pojazdu, to znak ten dotyczy tylko samochodów ciężarowych, których masa całkowita przekracza tę liczbę.
B-6
„zakaz wjazdu ciągników rolniczych”
Znak ten oznacza zakaz wjazdu na drogę wszelkich ciągników rolniczych oraz pojazdów wolnobieżnych.
B-7
„zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą”
Oznacza zakaz wjazdu na drogę pojazdów silnikowych ciągnących przyczepy. Nie dotyczy on pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.
B-8
„zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych”
Zabrania wjazdu na drogę wszystkich pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.
B-9
„zakaz wjazdu rowerów”
Oznacza, że wjazd na drogę rowerów jednośladowych i dwuśladowych jest zabroniony. Znak ten dotyczy również motorowerów.
B-10
„zakaz wjazdu motorowerów”
Znak ten zakazuje wjazdu motorowerów na drogę. Nie dotyczy on rowerów.
B-11
„zakaz wjazdu wózków rowerowych”
Oznacza zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych.
B-12
„zakaz wjazdu wózków ręcznych”
Zakazuje poruszania się po drodze osób ciągnących lub pchających wózek ręczny po jezdni. Znak ten nie dotyczy osób z wózkami podręcznymi (np. do zakupów).
B-13
„zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi”
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej [zobacz].
B-13a
„zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi”
Oznacza, zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej [zobacz]. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-31 z literą B, C, D lub E oznaczającą kategorię tunelu lub tabliczka z odpowiednim napisem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup towarów niebezpiecznych lub określonego sposobu przewozu tych towarów.
B-14
„zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę”
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas: 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub towary niebezpieczne zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej [zobacz].
B-15
„zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad …m”
Znak ten zakazuje wjazdu pojazdów, których szerokość całkowita (z ładunkiem lub bez) przekracza wielkość podaną na znaku.
B-16
„zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad …m”
Znak ten zakazuje wjazdu pojazdów, których wysokość całkowita (z ładunkiem lub bez) przekracza wielkość podaną na znaku.
B-17
„zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad …m”
Znak ten zakazuje wjazdu pojazdów, których długość całkowita (z ładunkiem lub bez) przekracza wielkość podaną na znaku.
B-18
„zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …t”
Oznacza, że wjazd na drogę wszelkich pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej wielkość podaną na znaku jest zabroniony. Rzeczywista masa całkowita pojazdu to masa pojazdu + masa towaru, który jest nim przewożony. W przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.
B-19
„zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …t”
Oznacza zakaz wjazdu na drogę pojazdów, w których nacisk choćby jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy podanej na znaku.
B-20
„stop”
Znak ten wskazuje, że kierujący pojazdem dojeżdżając do skrzyżowania musi się zatrzymać, zanim wjedzie na drogę z pierwszeństwem. Gdy wjeżdża on na drogę z pierwszeństwem przejazdu, to musi on ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po tej drodze. Kierujący powinien zatrzymać pojazd w miejscu oznaczonym na drodze lub w takim miejscu, w którym może on się upewnić, że ruch na drodze poprzecznej pozwala wjechać na nią bez spowodowania zakłóceń w tym ruchu. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie. Znak ten może być ustawiony także przed przejazdami kolejowymi.
B-21
„zakaz skręcania w lewo”
Znak ten zabrania skrętu w lewo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu. Jeżeli znak ten jest umieszczony w obrębie skrzyżowania, to dotyczy on najbliższej jezdni, przed którą się znajduje.
B-22
„zakaz skręcania w prawo”
Znak ten zabrania skręcania w prawo na najbliższym skrzyżowaniu. Jeżeli znak ten jest umieszczony w obrębie skrzyżowania, to dotyczy najbliższej jezdni, przed którą się znajduje.
B-23
„zakaz zawracania”
Znak ten zakazuje zawracana od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie.
Znak zakazu zawracania nie zabrania skrętu w lewo czy w prawo na odcinku od ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie. Znak jest odwoływany przez skrzyżowanie lub znak odwoławczy B-24 bądź B-42.
B-24
„koniec zakazu zawracania”
Znak ten odwołuje wcześniej ustawiony znak B-23 „zakaz zawracania”. Umieszczany jest on wówczas, gdy zakaz zawracania obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.
B-25
„zakaz wyprzedzania”
Znak ten zabrania kierującym wyprzedzania wszelkich pojazdów silnikowych wielośladowych. Na odcinku drogi, na którym obowiązuje ten znak, kierujący pojazdem silnikowym może wyprzedzać tylko pojazdy jednośladowe oraz pojazdy niesilnikowe (np. rowery, wózki ręczne).
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-23a, T-23b, T-23c, T-23d, T-23e, T-23f, T-23g, T-23h, T-23i, T-23j wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.
Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią. Zakaz ten może być także odwołany znakiem B-27 lub B-42.
B-26
„zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe”
Znak ten zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:
– samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
– ciągnikiem samochodowym,
– pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych – o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią. Zakaz ten może być także odwołany znakiem B-28 lub B-42.
B-27
„koniec zakazu wyprzedzania”
Znak ten występuje za znakiem B-25 „zakaz wyprzedzania” i anuluje jego działanie. Umieszcza się go wówczas, gdy zakaz wyprzedzania obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.
B-28
„koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe”
Znak ten umieszcza się wtedy, gdy znak B-26 „zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe” obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.
B-29
„zakaz używania sygnałów dźwiękowych”
Znak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu przed bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.
Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią. Zakaz ten może być także odwołany znakiem B-30 lub B-42.
B-30
„koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych”
Znak ten umieszcza się w przypadku, gdy znak B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.
B-31
„pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”
Znak ten zabrania wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek drogi w momencie, gdy zmusiłoby to uczestników ruchu drogowego znajdujących się na tym odcinku drogi lub zbliżających się do niego ze strony przeciwnej, do zatrzymania się. Znak ten stosuje się na zwężonych odcinkach drogi, na których wymijanie się dwóch pojazdów jest niemożliwe. Na drugim końcu zwężonego odcinka ustawia się znak informacyjny: D-5 „pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi”.
B-32
„stój – kontrola celna”
Oznacza obowiązek zatrzymania się przed urzędem celnym w celu umożliwienia dokonania kontroli celnej.
Zamiast napisu „Cło-Zoll” odpowiednio do przyczyny zatrzymania na znaku mogą być umieszczone napisy:
Kontrola graniczna,
Rogatka uszkodzona,
Sygnalizacja uszkodzona,
Wjazd na prom,
Kontrola drogowa,
Pobór opłat.
Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone – przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
B-33
„ograniczenie prędkości”
Znak ten oznacza zakaz przekroczenia prędkości określanej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

Pod znakiem może być umieszczona tabliczka dodatkowa z symbolem pojazdu (T-23a, T-23b, T-23c, T-23d, T-23e, T-23f, T-23g, T-23h, T-23i, T-23j), którego zakaz ten dotyczy.

Znak ten stosuje się również, gdy zachodzi potrzeba wskazania dozwolonej prędkości większej niż normalnie obowiązująca np. na obszarze zabudowanym oznaczonym znakiem informacyjnym D-42 – dotyczy to samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz motocykla, z wyjątkiem:
– pojazdu holującego inny pojazd silnikowy,
– pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne,
– motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7,
– samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy,
– pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego.

Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje do:
– wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43,
– umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania,
– umieszczenia znaków D-42 i D-43 oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego,
– najbliższego skrzyżowania, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią,
– umieszczenia znaku B-34 lub B-42 odwołującego ten zakaz.

B-34
„koniec ograniczenia prędkości”
Znak ten odwołanie ograniczenie prędkości zarządzone znakiem B-33.
B-35
„zakaz postoju”
Znak ten zabrania postoju pojazdu trwającego dłużej niż czas określony napisami na znaku lub na umieszczonej pod znakiem tabliczce. Jeżeli czas ten jest nieokreślony, to zabrania się postoju trwającego dłużej niż 1 minutę. W niektórych przypadkach do znaku dołącza się tabliczkę określającą jakich grup pojazdów znak ten dotyczy, bądź nie dotyczy.

Zakaz wyrażony znakiem:
– dotyczy tej strony jezdni, po której jest ustawiony, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie,
– dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,
– nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz postoju, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.

Umieszczona pod znakiem tabliczka:
T-25a – wskazuje początek zakazu postoju,
T-25b – wskazuje kontynuację zakazu postoju,
T-25c – wskazuje odwołanie zakazu postoju.

Znak ten wraz z tabliczką T-26, umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.

Jeżeli zakaz postoju nie jest uprzednio odwołany znakiem B-35 wraz z tabliczką T-25c oznaczającą koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania – nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.

B-36
„zakaz zatrzymywania się”
Znak ten zabrania zatrzymywania się. Na odcinkach drogi, na których obowiązuje kierującemu pojazdem nie wolno zatrzymać pojazdu, nawet na chwilę, chyba że wynika to z warunków ruchu drogowego lub zaistniałej sytuacji drogowej.
Do znaku mogą być dołączane różne tabliczki precyzujące działanie tego znaku.

Zakaz wyrażony znakiem:
– dotyczy tej strony jezdni, po której jest ustawiony, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie,
– dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,
– nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz postoju, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.

Umieszczona pod znakiem tabliczka:
T-25a – wskazuje początek zakazu postoju,
T-25b – wskazuje kontynuację zakazu postoju,
T-25c – wskazuje odwołanie zakazu postoju.

Znak ten wraz z tabliczką T-26, umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.

Jeżeli zakaz zatrzymywania się nie jest uprzednio odwołany znakiem B-36 wraz z tabliczką T-25c oznaczającą koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania – nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.

B-37
„zakaz postoju w dni nieparzyste”
Znak ten oznacza zakaz postoju pojazdów po tej stronie jezdni po której został ustawiony w nieparzyste dni miesiąca. Po drugiej stronie jezdni ustawiany jest znak: B-38 „zakaz postoju w dni parzyste”. Znak ten nie obowiązuje w godzinach pomiędzy 21:00 a 24:00, kiedy to kierujący ma czas na przestawienie pojazdu na drugą stronę jezdni.
Znak ten zabrania postoju pojazdu trwającego dłużej niż czas określony napisami na znaku lub na umieszczonej pod znakiem tabliczce. Jeżeli czas ten jest nieokreślony, to zabrania się postoju trwającego dłużej niż 1 minutę.

Umieszczona pod znakiem tabliczka:
T-25a – wskazuje początek zakazu postoju,
T-25b – wskazuje kontynuację zakazu postoju,
T-25c – wskazuje odwołanie zakazu postoju.

Znak ten wraz z tabliczką T-26, umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.

Jeżeli zakaz postoju nie jest uprzednio odwołany znakiem B-37 wraz z tabliczką T-25c oznaczającą koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania – nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.

B-38
„zakaz postoju w dni parzyste”
Znak ten oznacza zakaz postoju pojazdów po tej stronie jezdni po której został ustawiony w parzyste dni miesiąca. Po drugiej stronie jezdni ustawiany jest znak: B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”. Znak ten nie obowiązuje w godzinach pomiędzy 21:00 a 24:00, kiedy to kierujący ma czas na przestawienie pojazdu na drugą stronę jezdni.
Znak ten zabrania postoju pojazdu trwającego dłużej niż czas określony napisami na znaku lub na umieszczonej pod znakiem tabliczce. Jeżeli czas ten jest nieokreślony, to zabrania się postoju trwającego dłużej niż 1 minutę.

Umieszczona pod znakiem tabliczka:
T-25a – wskazuje początek zakazu postoju,
T-25b – wskazuje kontynuację zakazu postoju,
T-25c – wskazuje odwołanie zakazu postoju.

Znak ten wraz z tabliczką T-26, umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.

Jeżeli zakaz postoju nie jest uprzednio odwołany znakiem B-38 wraz z tabliczką T-25c oznaczającą koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania – nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.

B-39
„strefa ograniczonego postoju”
Znak ten oznacza wjazd na część obszaru zabudowanego, na której postój na wszystkich drogach podlega specjalnym ograniczeniom. Jeżeli na znaku czas postoju jest nieokreślony, oznacza to, że postój w tej strefie nie może przekraczać 1 minuty. Znak ten jest umieszczany na wszystkich drogach wlotowych do danej strefy.

Znak ten nie dotyczy:
– pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu,
– pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonym znakiem D-18, D-18a, D-18b lub D-44,
– pojazdu unieruchomionego ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego,
– taksówki zatrzymującej się na wyznaczonym dla niej miejscu postoju,
– autobusu szkolnego.

B-40
„koniec strefy ograniczonego postoju”
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju oznaczonej znakiem B-39. Znak ten jest umieszczany na wszystkich drogach wylotowych z danej strefy.
B-41
„zakaz ruchu pieszych”
Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
B-42
„koniec zakazów”
Znak ten oznacza uchylenie działania następujących znaków zakazu:
B-23 „zakaz zawracania”,
B-25 „zakaz wyprzedzania”,
B-26 „zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe”,
B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych”,
B-33 „ograniczenie prędkości”.
B-43
„strefa ograniczonej prędkości”
Znak ten oznacza wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę.
Znak ten, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi. Znak ten jest umieszczany na wszystkich drogach wlotowych do danej strefy.
B-44
„koniec strefy ograniczonej prędkości”
Znak ten określa wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości oznaczonej znakiem B-43. Znak ten jest umieszczany na wszystkich drogach wylotowych z danej strefy.

Uwaga! Zapisując się na kurs przez internet otrzymujesz
dodatkową GODZINĘ jazdy przed egzaminem GRATIS!

zapisz_sie

Polub nas na Facebooku…

...i odbierz zniżkę 50zł na dowolny kurs! Sprawdź szegóły ;)

Najwyższa skuteczność!

Uczymy na najlepszych matriałach od:

SuperPrawoJazdy.pl
grupaimage.eu
zdamyto.com

Dzięki czemu gwarantujemy:

Sprawdź status prawka

Pogoda

Licznik odwiedzin

Aktualnie: 1
Dzisiaj: 12
W tym tygodniu: 12
W sumie (od 02.01.2013): 308352